RODO

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

 1. Uczniowski Klub Sportowy „ATENA” Gdańsk ul. VII Dwór 7 przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do klubu UKS
 2. Administratorem danych osobowych jest Prezes wraz z kierownikiem UKS ATENA, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.

Administrator danych informuje, że:

 1. przetwarzanie przez klub UKS Atena dane osobowe członków klubu UKS Atena oraz kandydatów na członków klubu UKS Atena pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. podanie danych osobowych klubu UKS Atena jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie UKS Atena. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie UKS Atena. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu UKS Atena albo z wystąpieniem z klubu Atena;
 1. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu – kpietrusiak@enka-spedycja.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe:
 2. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
 3. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu UKS Atena
  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
  (nie są przetwarzane w celach handlowych),
 4. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu UKS Atena, a także po ustaniu
  członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie
  usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
 5. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
  jakichkolwiek pomiarów,
 6. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana
  danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 8. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub UKS Atena dotyczących Pani/Pana danych
  osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
  do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych).